Bůh je Ty, které je jakoby nejhlubším základem mého vlastního Já.
Semjon L. Frank


Josef Pieper

... musíme si znovu připomenout jeden zprvu těžko pochopitelný fakt: i v duchovních aktech člověka ... je tím prvním vždy něco, co se děje přirozeně, tedy něco, čím nedisponujeme, co je naopak už dáno takříkajíc nám přes hlavu a před vší svobodou a rozhodováním. Těžko pochopitelné je nám to proto, že jsme si zvykli chápat pojmy „příroda“ a „duch“ tak, jako by se navzájem vylučovaly. Podle tohoto myšlenkového návyku je například chtění buď duchovní akt (a tedy nic přirozeného), anebo je to přirozené dění (a tedy nikoli akt vůle a vůbec žádný duchovní akt). Naproti tomu trvají velcí učitelé křesťanstva jednomyslně na tom, že existuje jedna bytost, která je ve zcela přesném smyslu obojí zároveň, duch i příroda; a touto bytostí je stvořený duch.

Musíme stále znovu opakovat: co se děje „přirozeně“, děje se „díky stvoření“; to znamená: na jedné straně se to děje z nejniternějšího a nejvlastnějšího podnětu tvora, na druhé straně prapůvodní impuls tohoto podnětu nepochází ze srdce této stvořené bytosti, nýbrž z aktu creatio, který uvádí do chodu veškerou dynamiku světa; dalo by se říci, že pochází „odjinud“ – kdyby nám Creator nebyl bližší než my sami. Kdo tedy pojem kreaturality chápe v plném smyslu a důsledně se jej drží, nemůže jinak než myslet obojí zároveň: ve středu stvořeného ducha a v praprvotním a trvale přítomném zdroji jeho životní aktivity se děje něco, co je zcela a naprosto jeho vlastní, a tedy duchovní akt, ale zároveň přece jen „dění na základě stvoření“ ...

O lásce. In: O víře, o naději, o lásce, Krystal OP, Praha 2018*

Je velmi důležité vidět, že otevřenost pro možné zjevení sama není nic „nadpřirozeného“, že naopak patří k přirozenému bytí lidského ducha … Je důležité to vidět, neboť je tím nutně také řečeno, že tedy i sama víra ve zjevení je něco v jistém smyslu přirozeného. Nejen že lze od člověka očekávat, že bude věřit; nýbrž nevěřit by bylo – jestliže Bůh promluvil způsobem, který člověk může vnímat – přímo proti lidské přirozenosti. Nevíra, pokud znamená odmítnutí věřit vnímatelné Boží řeči, neporušuje jen jakýsi takříkajíc „vnitroteologický“ předpis; porušuje spíše normu, která je bezprostředně dána přirozenou existenční situací člověka ve světě; nevíra protiřečí tomu, co člověk od přirozenosti je.

O víře. In: O víře, o naději, o lásce, Krystal OP, Praha 2018

Smyslem výslovného rekursu k teologickým argumentům ... není umožnit hladší řešení, nýbrž prolomit metodické omezení a zúžení na "čistou" filosofii, a tak nejvlastnějšímu filosofickému impulsu, milujícímu hledání moudrosti, skutečně otevřít a zpřístupnit prostor tajemství - prostor, který se z definice vyznačuje tím, že je bez hranic, že v něm člověk může jít dál až donekonečna, aniž kdy bude "hotov".

Tyto teologické pravdy o světě jako celku a o smyslu lidské existence mají zároveň ten smysl (a v tom spočívá jakási "ozdravná funkce" teologie), že staví své "ne" před ducha přirozeně tíhnoucího k jasnosti, průhlednosti a uzavřeným systémům ...

Tím, co křesťanské filosofování získává díky své vazbě na předem daný kontrapunkt pravdy o Kristu, je tedy obohacení obsahu světa.

Co znamená filozofovat? Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, str. 82-84

Současná filosofie existence, která lidskou existenci vnímá výlučně v její časovosti, jako „bytí k smrti“, má v jistém smyslu zcela pravdu … Avšak jakmile má tato filosofie existence za to, že lidská existence je bytostně a „v základu svého bytí časová“, míjí se i ona s pravým charakterem svého předmětu. Lidská existence je časová jen jako status viatoris. Kdo se tedy snaží chápat časovost bez omezení jako absolutně nutný bytostný znak lidské existence, tomu zůstává skryto ne snad jen to, co je „mimo“ čas, ale i smysl nitročasové existence samé. … Filosofie existence míjí pravou podstatu lidské existence, protože je v ní popřen charakter cesty, … zaměření na naplnění mimo čas.

O naději. In: O víře, o naději, o lásce, Krystal OP, Praha 2018

Proto ten, kdo se diví, jen ten, kdo se diví, uskutečňuje v nezkalené podobě onen prazákladní postoj ke jsoucímu, kterému se od Platóna říká theoria, čistě přijímající vnímání skutečnosti nerušené žádným voláním vůle …

Theoria existuje jen tehdy, pokud člověk neoslepl vůči tomu udivujícímu faktu, že něco jest. Neboť filosofický údiv se nerozněcuje na tom, co „tu ještě nikdy nebylo“, na abnormálním a senzačním; na tom jen otupělé myšlení zakouší jakousi náhražku pravého údivu. Kdo k údivu potřebuje neobvyklé, dokazuje tím, že ztratil schopnost dát správnou odpověď na mirandum bytí.

Co znamená filozofovat? Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, str. 55