Joseph Ratzinger


Joseph Ratzinger

Je nesporné, že humanitní vědy ... mohou o člověku přinést důležité poznatky. Tím se však nemůže stát nadbytečnou otázka po vlastní pravdě člověka, tedy otázka, odkud člověk pochází a k čemu je určen. Tam, kde by se humanitní vědy pokusily otázku pravdy odstranit, tam by se staly metodami sebeodcizení a tím zotročení člověka.

Avšak otázka pravdy a otázka svobody ... zahrnuje současně i otázku po Bohu, je to otázka Boha. ... Jde právě o ... místo, kde se člověk může stát Bohem, tedy místo jeho osvobození - místo, kde se dotýká své pravdy a sám se stává pravdivým. ... Osvobození člověka bez toho, aby se stal Bohem, jeho touhu, která směřuje k neohraničenému, podvádí.

Hledět na probodeného, přel. Jiří Lukáš, CDK, Brno 1996, str. 24n.

Tak se [ve Starém zákoně] život stává identickým s požehnáním, smrt s prokletím. Život znamená společenství, podstatou smrti je nepřítomnost vztahů. … Jednoho dne tak musí vyvstat otázka, zda tato situace nepoukazuje dvěma směry: když na jedné straně může být fyzicky živý člověk „mrtev“ ve ztrátě společenství, nemusí pak na straně druhé být síla společenství, každopádně společenství s Bohem, silnější než fyzická smrt; nemůže pak být život i za fyzickým zánikem? …

Bez jakékoliv vnější výpůjčky, bez filosofických nebo mytologických schémat, prostě z nitra hluboce zakoušeného společenství modlitebníka s Bohem, povstala [v žalmech] jistota: společenství s Bohem je silnější než zánik těla. … [Žalm 73] neoperuje ani s pojmem duše ani s myšlenkou zmrtvýchvstání, ke své výpovědi dochází pouze z pojmu Boha a myšlenky společenství resp. zkušenosti společenství. …

Touha po nesmrtelnosti nevzniká z izolované, do sebe uzavřené existence, která neuspokojuje, nýbrž ze zkušenosti lásky, zkušenosti společenství, zkušenosti ty.

Eschatologie, přel. H. Kozlová a P. Váňa, Barrister-Principal, Praha 2004, str. 57-64*

Vyrovnání se s utrpením je vlastním místem základního lidského rozhodnutí. Neboť zde je člověk konfrontován konkrétně a nevyhnutelně s faktem, že nemůže disponovat svým vlastním životem, že jeho vlastní život není jeho vlastnictví.

Může na to odpovídat vzdorem, kterým se pokouší přesto sám získat moc, a vydat se tak zoufalému hněvu jako základnímu postoji. Může ale odpovědět i tak, že se pokusí důvěřovat cizí moci a nechá se bez obav vést, aniž by se ustrašeně soustředil sám na sebe. …

To znamená: vyrovnání se s fyzickou smrtí přivádí člověka k nejzákladnějšímu ustrojení jeho bytí. Staví jej před rozhodnutí, zda přijme strukturu „láska“, anebo proti ní postaví strukturu „moc“. To však vyvolává rozhodující otázku: můžeme požadavek fyzického umírání … přijmout s důvěrou, která vede k základnímu postoji lásky, nebo prohrajeme nejkrásnější nabídky života čekáním na nějakou skutečnost, která neexistuje nebo není taková, jak předpokládáme?

Eschatologie, přel. H. Kozlová a P. Váňa, Barrister-Principal, Praha 2004, str. 65-66*

... je možné mluvit o dvou odlišných modelech teologií: „mnišské teologii“ a „scholastické teologii“. …

V klášterech … prostá četba posvátného textu … nestačila k vnímání hlubokého smyslu, vnitřní jednoty a transcendentního poselství. Bylo proto zapotřebí praktikovat „duchovní četbu“ … Pak je tu další aspekt, na který kladou důraz ti, kdo praktikují mnišskou teologii, totiž intimní modlitební přístup, který má předcházet, provázet a dovršovat studium Písma svatého. … Mnišská teologie je vposled nasloucháním Božímu slovu … a … bez roznícené vroucnosti se nelze setkat s Pánem. Teologie se proto stává rozjímáním, modlitbou, zpěvem chval a nutí k upřímnému obrácení. …

V metodě scholastiků měla ústřední místo quaestio, tedy problém, který stojí před čtenářem zabývajícím se slovy Písma a Tradice. Tváří v tvář problému, který je těmito směrodatnými texty dán, vznikají otázky a rodí se debata mezi učitelem a studenty.

Velké postavy středověké církve, přel. M. Glaser, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2011, str. 175-177